คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                         
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                 
*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         
*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   
*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                  
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์