คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมโยธา การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมโยธา การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           
*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     
*ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                            
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา