คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                
*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                 
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.