คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)
*
*
* มีขายเฉพาะไฟล์ PDF
*
*
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                          
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559                                                            
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                          
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                     
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    
*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์