คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)
*
*
* มีขายเฉพาะไฟล์ PDF
*
*
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*การบริหารงบประมาณ                                                                                               
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                         
*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                   
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       
*การจัดการงานเอกสาร                                                                                                
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             
*การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                   
*หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ                                
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                       
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                  
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่ว ไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่ว่ ไป ชุดที่ 2.                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์