คู่มือสอบเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 BC- 35128

270฿

รหัสสินค้า: KP- 35128 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 BC- 35128 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                    
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                    
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์