คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ( ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                  
*พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559                                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย อาญา                                                                           
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                                
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์