คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมํกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                     
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                    
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์