คู่มือเตรียมสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์