คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป       
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                             
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                         
*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       
*แนวข้อสอบ                                                                                                      
*การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                                       
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                 
*การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                           
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                    
*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์