คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                       
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. ๒๕๕๐                                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                         
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                             
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    
*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.