คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงากระทรวงสาธารณสุข 2556                                          
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560                       
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                   
*การจัดหา                                                                                                          
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                              
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                  
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                          
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์