คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ     
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                         
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์