คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                      
*
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                    
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                              
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์