คู่มือสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                    
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์             
*อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย                                                                               
*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           
*การประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรองข้อมูล การป้องกันการสูญหายของข้อมูล                                                                                        
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word                                                       
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft Excel                                                      
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint                                               
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์