คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี63 BC-35074

280฿

รหัสสินค้า: KP-35074 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี63 BC-35074 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน          
*แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563-2564                                                     
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                         
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                       
*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โดเดล”                                                                                                          
*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                         
*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                 
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                              
*ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                                               
*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                   
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                     
*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                   
*บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                       
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                     
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                     
*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน