คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ  และกองทุนผู้สูงอายุ                                                                        
*สถานการณ์ผู้สูงอายุ                                                                                                   
*ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี                                                                                              
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                     
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์