คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                                                    
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     
*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                               
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               
*การวางแผนการศึกษา                                                                                                
*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 
*แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน                                                                   
*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน                                                                  
*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       
*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                              
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา