คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า                                                                              
*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                       
*การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน                     
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                        
*การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                               
*บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                       
*กระบวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น                                                                 
*การวางแผนการตรวจสอบภายใน                                                                                   
*หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                           
*การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                                                                            
*การประเมินการควบคุมภายใน                                                                                       
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                 
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                   
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                             
*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ. 2561                                                                                                              
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                    
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์