คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                     
*พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558                                                                                                     
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบกฎหมาย อาญา                                                                                                
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                  
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                          
*แนวข้อสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                    
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์