คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 63 BC-35050

260฿

รหัสสินค้า: KP-35050 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 63 BC-35050 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                                 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505                                                                                แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561                    พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                             แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพ.ศ. 2550       ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2555                                 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2552       ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ. 2553                                                                                                                ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546                                      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557                                    นโยบายรัฐบาล ปี 2563                                                                                              ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                     แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา                                                                   แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                     แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                     แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา                                                                   ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลก                                                                               หลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ                                                                                             แนวข้อสอบ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา                                                                      แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                           แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                        เทคนิคการสอบสัมภาษณ์