คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แนวใหม่ ปี 63 BC-35036

270฿

รหัสสินค้า: KP-35036 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แนวใหม่ ปี 63 BC-35036 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*
*กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจุบัน
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 
*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545                                                                   
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         
*พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562                                                        ¨แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580                                                                       
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                        
*
*
*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
*สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทย                                                            
*แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   
*จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ                                                                                          
*แนวข้อสอบ จิตวิทยา                                                                                             
*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       
*แนวข้อสอบ                                                                                                        
*การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                                       
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย                                                                                      
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              
*การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                           
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา