คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                    
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                    
*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                 
*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1                                                                      
*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์