คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ สิงหาคม 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ สิงหาคม 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว                               
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานโครงการ                                                                             
*การจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                  
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                   
*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม