คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการบริหารและจัดการเรียนรู้ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการบริหารและจัดการเรียนรู้ ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                                               
*แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                                  
*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                           
*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                      
*แผนการจัดการเรียนรู้                                                                                                
*รูปแบบการเรียนการสอน                                                                                              
*การประเมินตามสภาพจริง                                                                                            
*การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                         
*การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                      
*ความรู้ด้าน นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation )                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                      
*แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน                                                                                
*รวมแนวข้อสอบ