คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                         
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                                                               
*ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                     
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์