คู่มือเตรียมสอบตำรวจ กองร้อยน้ำหวาน นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 63 BC-34992

270฿

รหัสสินค้า: KP-34992 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจ กองร้อยน้ำหวาน นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ปี 63 BC-34992  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                    
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                 
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                        
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562