คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                
*ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ                                                            
*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                          
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                
*การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                 
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                           
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                     
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 4.                                                                                 
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 5.