คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้   ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้   ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแท๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           
*ความรู้ด้านการเกษตรกรรม การจัดทำแปลงสาธิต  การเพาะปลูก การเพาะชำ                                 
*การขยายพันธุ์พืช                                                                                                      
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ และการป่าไม้ชุมชน                                                               
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.