คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                          
*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช                                                                                
*การจัดการดินและปุ๋ย                                                                                                 
*การจัดการศัตรูพืช                                                                                                     
*พฤกษศาสตร์พืช                                                                                                       
*ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร                                                                                        
*การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                           
*การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                    
*คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป                                                                 
*วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว                                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม