คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                
*ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ                                                            
*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                         
*ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                    
*มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       
*การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                   
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5