คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559             
*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                         
*พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561                                                 
*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                                
*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            
*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                    
*ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              
* แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง