คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             
*ความรู้เรื่องการประสานงาน                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม