คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63  รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              
*การวางระบบบัญชี                                                                                                    
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน                                                                                            
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                 
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                 
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                 
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.