คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปริญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34916

280฿

รหัสสินค้า: KP-34916 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปริญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 BC-34916 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
*ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ.และแผนแม่บทฯ
*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E
*ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค