คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปี 63 BC-32769

270฿

รหัสสินค้า: KP-32769< หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปี 63 BC-32769

รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                          
*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                16
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                            
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                    
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค