คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                          
*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้การเกษตรด้านขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                   
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์                                                                                            
*การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                    
*คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                  
*การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                            
*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชมชนและเครือข่าย                                            
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                      
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม