คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*การจัดการงานเอกสาร                                                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง