คู่มือเตรียมสอบตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 63 BC-34831

280฿

รหัสสินค้า: KP-34831 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 63 BC-34831 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร                                                                   
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                         
*ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                                                       
*แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. 2554      
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย                                                                            
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                                     
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                  
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมแนวข้อสอบ                          
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมแนวข้อสอบ                     
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายมหาชน                                                                            
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายปกครอง