คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 BC-34817

280฿

รหัสสินค้า: KP-34817 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 BC-34817 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549                                                                                                               
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                  
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                             
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                     
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์