คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                 
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      
*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                              
*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                             
*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                           
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์