คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              
*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559                                                                                                               
*ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                         
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                 
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                  
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์