คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                       
*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                   
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                              
*แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         
*ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*การฝึกอบรมและเทคนิคการฝึกอบรม                                                                                
*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่                                                                        
*การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                    
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน