คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.