คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                          
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                              
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                      
*แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                      
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์