คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  ปี63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด                                   
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                               
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                               
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                             
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562       
*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      
*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการประนอมหนี้ พ.ศ.2560   2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                            
*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้  พ.ศ.2560                                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์