คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล)                              
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                              
*เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                  
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                               
*ความรู้ด้านการให้บริการทางการศึกษา                                                                                 
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                               
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                                   
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                        
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์