คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      
*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                            
*การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                          
*การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                
*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                 
*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                         
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์