คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                      
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)                                                                      
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(พ.ศ. 2560-2579)                    
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                     
*ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา                                                                     
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    
*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       
*การนิเทศงานและติดตามประเมินผล                                                                                
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.