คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                    
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                
*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                         
*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
*จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                 
*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                            
*การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 
*การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                       
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                            
*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                         
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                    
*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา